.طبق تفاهم بعمل آمده اعضای کانون مهندسین شهرستان نور میتوانند با ارائه کارت عضویت خود از

- تخفیف 15 درصدی رستوران کاسپین و شیرینی سرای هامون 

- تخفیف 10درصدی دبستان ....

مشاهده