اطلاعات هیئت مدیره و بازرسین


محمد حسین عمرانی
محمد حسین عمرانی
رئیس هیئت مدیره

محمدکاظم صالحی
محمدکاظم صالحی
نایب رئیس اول

مصطفی هدایتی
مصطفی هدایتی
نایب رئیس دوم

عارف دیوسالار
عارف دیوسالار
خزانه دار

هومن تقی پور
هومن تقی پور
دبیر

حیدر مرزی
حیدر مرزی
عضو هیئت مدیره

محمد رضا رحمانی
محمد رضا رحمانی
عضو هیئت مدیره

بابک رنجبر
بابک رنجبر
بازرس اول

امین تیموری
امین تیموری
بازرس دوم