کمیته محیط زیست

آیین نامه

شرح وظایف

  شرح وظایف کمیته محیط زیست شامل:  
1- پیشنهاد به کمیته آموزش در خصوص برگزاری همایش های مرتبط با محیط زیست و ساختمان
2- انجام فعالیت های زیست محیطی در سطح شهرستان نور
3- پیشنهاد به کمیته اطلاع رسانی جهت فعالیتهای تبلیغاتی زیست محیطی
4- جلب مشارکت روسای ادارات مرتبط مانند شهرداری ها – اداره محیط زیست و شوراهای شهر
5- بررسی راهکارهای لازم جهت ارتقا فرهنگ عمومی محیط زیست  
6 – بررسی راهکارهای لازم و تعامل با ادارات و مراجع ذیربط جهت استفاده از مصالح مناسب و اجرای صحیح در به حداقل رساندن لطمات وارده به محیط زیست
7-پیشنهاد بودجه کمیته محیط زیست به هیأت مدیره جهت طرح در مجمع آتی
8-بدیهی است کلیه پیشنهادات کمیته محیط زیست پس از تصویب هیأت مدیره کانون قابلیت اجرایی خواهد داشت.  

اعضا

آقای مهندس مصطفی هدایتی
آقای مهندس عارف دیوسالار
آقای مهندس نریمان درویش
آقای مهندس آرمیا سالاریان
آقای مهندس مهدی فخاری
آقای مهندس محمد علا
آقای مهندس رضا اعظمی فر
آقای مهندس سید رضا حسینی نسب
آقای مهندس شجاع کوزه گر کالجی

مصوبات