کمیته اطلاع رسانی و انتشارات

آیین نامه

شرح وظایف

شرح وظایف کمیته اطلاع رسانی و انتشارات شامل:
  1. کلیه فرآیندهای اطلاع رسانی به اعضا در خصوص جلسات مجامع عادی و فوق العاده عمومی یا سالیانه و کلیه اطلاع رسانی ها به اعضا و هیأت مدیره در طول دوره
2. مدیریت سامانه پیامکی کانون در خصوص اطلاع رسانی مناسبتها، دوره های آموزشی، پیام های تبریک و تسلیت
   3. مدیریت سایت کانون به لحاظ ساختار و محتوا
4. چاپ نشریه به صورت فصلنامه، دو فصلنامه یا سالنامه
5.چاپ بولتن یا بروشور برای گرایش های مختلف
6. ارائه راهکار مناسب جهت به اشتراک گذاری منابع علمی در قالب سایت کانون
7. تجهیز کتابخانه کانون
8. پیشنهاد بودجه کمیته اطلاع رسانی و انتشارات به هیأت مدیره جهت طرح در مجمع آتی
9. بدیهی است کلیه پیشنهادات کمیته اطلاع رسانی و انتشارات پس از تصویب هیأت مدیره کانون قابلیت اجرایی خواهد داشت.        

اعضا

آقای مهندس محمد کاظم صالحی
آقای مهندس هومن تقی پور
آقای مهندس امیر محمودزاده
آقای مهندس سعید مفرح
آقای مهندس حسین شهاب
آقای مهندس امیررضا رنجکش
خانم مهندس نسترن محسنی

مصوبات