کمیته رفاه

آیین نامه

شرح وظایف

   شرح وظایف کمیته رفاه شامل:
1- پرداخت  وام ضروری حداکثر تا سقف مصوب از محل بودجه کمیته رفاه و زمان بازپرداخت حداکثر 3 ماه در ازای اخذ چک بانکی معتبر
2-اولویت بندی جهت پرداخت وام و معرفی اعضا به بانکهای طرف تعامل با کانون
3- بررسی و نحوه پرداخت یارانه سفرها  به اعضا جهت بازدید از نمایشگاه های صنعتی ساختمان و  سفرهای سیاحتی و زیارتی مورد تأیید کانون مهندسین
4-عقد قرارداد با  مراکز خرید و موسسات و مراکز رفاهی و خدماتی و آموزشی و درمانی جهت  ارائه تسهیلات به مهندسین عضو
5-پیگیری احداث باشگاه مهندسان عضو
 6-امکان ایجاد صندوق تعاونی مسکن  و رفاه جهت اعضای متقاضی با حداقل 50 عضو
7-پیشنهاد بودجه کمیته رفاه  به هیأت مدیره جهت طرح در مجمع آتی
8- بدیهی است کلیه پیشنهادات کمیته رفاه پس از تصویب هیأت مدیره کانون قابلیت اجرایی خواهد داشت.    

اعضا

آقای مهندس حیدر مرزی
آقای مهندس علی ابراهیم زاده
آقای مهندس تقی بائی لاشک
آقای مهندس کاظم بالی
آقای مهندس علی جعفریان
آقای مهندس آقای مهندس عقیل رنجکش
آقای مهندس روح اله رستمی
آقای مهندس وحید رنجبر
آقای مهندس مسعود صفری سقاواز

مصوبات